Kulturændring uden tab af medarbejdere?

Helle Laursen d. 23. oktober 2008
Et lederskifte betyder mange udfordringer på alle niveauer i organisationen. Ofte koncentreres fokus og energi på de mange faktuelle opgaver på bekostning af de mere komplekse problemstillinger omkring lederskiftets betydning for organisationskulturen og medarbejdernes motivation for at være del af den nye organisation.

Identificér ”kulturbærerne”

Den herskende kultur i organisationen afspejles i den adfærd ledere og medarbejdere udviser i hverdagen, og ”kulturbærerne” er ofte medarbejdere, der har været ansat i organisationen igennem flere år – længe nok til, at de selv er blevet en del af historien. Disse medarbejdere, som ikke nødvendigvis har formel kompetence, kan blive en væsentlig faktor i fastholdelse af medarbejderne.

Det er naturligt og ofte et bevidst valg, at der sker ændringer, når nye og yngre kræfter kommer til. Og selvom medarbejderne i nogle tilfælde kan have et vist kendskab til den nye leder, går der et stykke tid, før dennes adfærd i forskellige sammenhænge bliver kendt, og til der igen falder ro over organisationen. I den mellemliggende periode kan det blive ”kulturbærerne”, hvis adfærd medarbejderne i organisationen holder øje med, og som dermed bliver centrale for spørgsmålet om den enkelte medarbejders lyst til og ønske om forbliven i organisationen.  De kommer med andre ord til at være ”brobyggere” mellem den gamle og nye kultur.

En ny leders vigtigste opgave bør derfor være hurtigt at finde ud af hvem blandt medarbejderne, der har primær indflydelse på organisationen, og hvem af disse, der er afgørende for den fremtidige drift og udvikling for derefter at sikre sig deres forståelse, accept og samarbejde.

Et minimum af tryghed

Den nye leder skal også være bevidst om disse nøglepersoners indflydelse på den generelle tryghed blandt medarbejderne. For det er ikke nødvendigvis de konkrete kulturelle ændringer, der initierer beslutningen om et jobskifte men hastigheden og måden hvorpå ændringerne implementeres. Kulturændringerne bør implementeres over en længere periode, og de bør komme som en del af en velovervejet proces, som er tydelig og forståelig for medarbejderne.

Få medarbejdere giver udtryk for, at de får for meget information. Selvom det lykkes at adskille need-to-know og nice-to-know på individuelt niveau, så er det lige så ofte den manglende sammenhæng mellem hvad der skal gøres og hvorfor det skal gøres, der gør medarbejdere usikre og måske utilfredse.

Den nye leder har derfor en stor kommunikations opgave som med stor fordel kan løftes i samarbejde med organisationens ”kulturbærere”.